...

2. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Bilgi Şöleni

Bildiri Yazımında Kullanılacak Yazı Tipleri
Bildirinin tamamında Times New Roman yazı tipi kullanılacaktır.
Farklı alfabelerin kullanımı halinde metinle birlikte yazı tipinin de gönderilmesi
gerekmektedir.
Sayfa Yapısı
1. Sayfa boyutu, A4; yönü, dikey olmalı. Kenar boşlukları, her yandan 3 cm olacak
biçimde ayarlanmalı,
2. Metne sayfa numarası verilmemelidir.
Metin Biçimi
1. Bildiri başlığı; büyük harflerle, koyu renkte, 12 punto Times New Roman yazı
tipiyle ortalanmış biçimde;
2. Yazar adı, unvanı, üniversitesi / kurumu, e-posta adresi, bildiri başlığının altına
ortalanmış biçimde 10 puntoyla,
3. Özet başlıkları ve özetler 10 punto, tek satır aralığı ve iki yana yaslı olarak,
4. Bildiri metni; 12 punto, 1,5 satır aralığıyla, iki yana yaslı ve paragraf öncesi 0,
paragraf sonrası 6 nk olarak yazılmalıdır.
5. Bildiri metinlerinde sayfa sınırlaması yoktur.

Kaynak Gösterme ve Göndermeler
Göndermelerde metin içi parantez sistemi kullanılacaktır.


(Köprülü 1944: 15), (Gökyay vd. 2002: 16), (Köprülü 1944: 15; Canım 2000: 85)
Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı verildiğinde sadece yayın tarihi ve sayfa
numarası yazılacaktır: Kaplan (1976: 35) eserinde….
İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda asıl kaynak da belirtilecektir:
Atay (1936: 76) … (Çetin 1982’den) veya (Atay 1936’dan aktaran Çetin 1982: 76)
Kaynakçada bildiri metninde alıntı yapılmayan ya da gönderimde bulunulmayan hiçbir
kaynak bulunmamalıdır. Kaynaklar, bildiri metninin sonunda yazarların soyadlarına
göre alfabetik olarak verilmelidir.
İsen, Mustafa (2012). Tezkireden Biyografiye. İstanbul: Kapı Yay.
Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latifî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nüzemâ
(İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.
Akyüz, Kenan, S. Beken, S. Yüksel, M. Cunbur (1958). Fuzulî Türkçe Dîvân. Ankara:
İş Bankası Yay.
Wellek, R ve A. Warren (2009). Yazın Kuramı. çev. Y. Salman ve S. Karatay. İstanbul:
Çağlayan Yay.
Togan, İsenbike (2012). “Bugünü Anlamak İçin Orta Asya Tarihine Bir Bakış”.
Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk Dilli Halklar –
Türkiye İle İlişkiler I. Kitap. ed. Ayşegül Aydıngün ve Çiğdem Balım. Ankara: AKM
Yay. 19-50.
Türk Edebiyatı Tarihi (2006). 4 C. ed. Talât S. Halman vd. Ankara: KTB Yay.
İpekten, Haluk (1991). “Azmî-zâde Mustafa Hâletî”. İslâm Ansiklopedisi. C. 4. İstanbul:
Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 348-349.
Ersoy, Ersen (2012). "XVI. Asır Şairi Azîzî'nin (ö. 1585) Bazı Gazelleri". Celal Bayar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1): 140-161.
Karakaya, Burcu (2012). Garîbî’nin Yûsuf u Züleyhâ'sı: İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin.
Yüksek Lisans Tezi. Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi.
Keser, Aşkın. “Meslek Seçimi ve Seçimi Etkileyen Faktörler”.
www.yazimkilavuzu/isguc_org-is yasami portali.htm [erişim tarihi: 18.01.2007].